Zmiany w prawie pracy od 22 lutego 2016, część 1


W związku ze zmianami w zatrudnieniu pracowników, które wchodzą od dnia 22 lutego 2016
pozwolę sobie pokrótce przybliżyć najważniejsze z nich:

 

1) od 22 lutego 2016 czas, na który może być zawarta „umowa o pracę na czas określony” nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3.

Jest to tzw. zasada 33+3. Limit ten obowiązuje pracownika całe życie w danej firmie – tzn. jeśli był już u nas zatrudniony przez 33 miesiące liczone od 22 II 2016) na umowie o pracę na czas określony , to nawet jeśli zostanie zwolniony i po roku zatrudniony na nowo, będzie musiał dostać już od raz umowę na czas nieokreślony.

 

2) Przed 33 miesiącami umowy na czas określony może zostać zawarta 3-miesięczna umowa na okres próbny (nie wlicza się jej do limitu 33 miesięcy)

 

3) Jeśli pracownik jest na umowie na czas określony w momencie wejścia w życie ustawy tj. 22 II 2016, to jeśli jest to jego I umowa wg starych zasad, jest też pierwszą wg nowych. Jeśli w dniu 22 II będzie na swojej II umowie na czas określony, to również wg nowych zasad będzie to jego II umowa i będzie można dać mu jeszcze tylko jedna umowę na czas określony.

 

4) Jeśli chodzi o czas tych umów po zmianach to zawsze od 22II nie może on przekroczyć 33 miesięcy.

 

Przykład:
W dniu 22 II 2016 pracownik jest na swojej II umowie na czas określony, która jest zawarta do końca kwietnia 2016. Możemy mu więc wystawić już tylko jedną umowę na czas określony do dnia 21 listopada 2018 (33 miesiące od 22 II 2015).
Oczywiście umowę na czas nieokreślony pracownik może dostać w każdej chwili.

 

5) Limity te nie dotyczą umów:
a) na zastępstwo – choć ich nazwa będzie brzmieć umowa na czas określony;
b) w celu wykonywania prac o charakterze sezonowym i dorywczym;
c) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;
d) w przypadku gdy wykażemy obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy:
-wygrany przetarg;
-dotacje unijne wraz z finansowaniem siły roboczej
W tym przypadku trzeba jednak poinformować właściwy okręgowy inspektorat pracy – brak powiadomienia będzie karany.
-pracownik przypisany do danego kontraktu;

 

5) umowy na zastępstwo nie wchodzą do limitu 33 miesięcy

 

6) Okresy wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony i nieokreślony został zrównany i jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy:
a) 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż niż 6 miesięcy;
b) 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
c) 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata;


 

c.d.n.
autor Anna Wernerowska