Zmiany w Prawie Pracy od 2 stycznia 2016r. część 2


OPIEKA NAD ZDROWYM DZIECKIEM DO LAT 14

 

1) od 2 stycznia 2016 dwa dni opieki, jakie przysługują pracownikowi na zdrowe dziecko do lat 14, będzie można wybrać w wymiarze:
16 godzin lub
2 dni.

 

Jeśli zdecydujemy się na wybieranie opieki na godziny to oba te dni muszą być wybrane w tym systemie, jeśli natomiast pierwszy dzień opieki wybierzemy w systemie dziennym, to drugi dzień także będzie musiał być wybrany w całości, bez możliwości podzielenia go na godziny. O sposobie wybierania opieki decyduje zatem pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.
URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI – ZMIANY OD 2 STYCZNIA 2016

 

1) Każdej pracownicy, która urodzi dziecko przysługuje:
– 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i
– 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego (lub 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwójki lub większej liczby dzieci).
Czas na złożenie wniosku o urlop został natomiast wydłużony do 21 dni po porodzie.

 

2) Pracownica ma obowiązek wybrania 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po tym okresie ma prawo zrezygnować z pozostałej części i wrócić do pracy jeśli:
– pozostałą cześć urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko;
– przez pozostały okres urlopu macierzyńskiego osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka, który w celu sprawowania opieki przerwał działalność zarobkową.

 

3) Urlop rodzicielki przysługuje natomiast obojgu rodzicom – korzystać mogą z niego także jednocześnie. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać 32 tygodni. Przykładowo, jeśli oboje rodziców zdecyduje się na urlop rodzicielski w tym samym czasie jego wymiar zostanie skrócony do 16 tygodni.

 

4) Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo, lub w częściach, nie później jednak, niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

 

5) Urlop rodzicielski jest udzielany w nie więcej niż 4 częściach, przy czym żadna z części urlopu nie może być krótsza niż 8 tygodni.
Wyjątkiem jest pierwsza część urlopu, która w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni.

 

6) Nowością jest możliwość łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.
Wymiar urlopu ulega wówczas wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika, nie dłużnej jednak niż do:
– 64 tygodni na jedno dziecko
– 68 tygodni na kilkoro dzieci

 

Przykład:
Pracownica postanawia wrócić do pracy na ½ etatu mając jeszcze do wykorzystania 8 tygodni urlopu rodzicielskiego. Praca wykonywana jest w systemie 8-godzinnym od poniedziałku do piątku.
Pracodawca wypłaca jej za 4 godziny pracy dziennie. Za pozostałe 4 godziny należny jej się zasiłek macierzyński.
Po upływie 8 tygodni do wykorzystania pozostaje jej jeszcze 4 tygodnie urlopu rodzicielskiego – ponieważ pracując na pół etatu wykorzystała tylko połowę przysługującego jej urlopu. Jeśli nadal będzie pracować na pół etatu to po 4 tygodniach pozostanie jej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego itd.

Ta zmiana jest związana z założeniem ustawodawcy, że młoda matka chcąca wrócić do pracy na pół etatu, nie powinna być stratna na urlopie rodzicielskim, który jej się należy. W poprzednich latach również istniała możliwość powrotu do pracy na pół etaty, gdzie drugie pół płacone było przez ZUS. Rożnica polegała jednak na tym, że wówczas wracając do pracy i mając jeszcze 8 tygodni urlopu rodzicielskiego po tym okresie pracownica musiała rozpocząć pracę na pełny etat – przez to była stratna o 4 tygodnie urlopu rodzicielskiego.

 

 

autor: Anna Wernerowska